Půjčovní řád

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

1. Veškeré věci se zapůjčují po předložení občanského průkazu, event. cestovního pasu, složení odpovídající zálohy a zaplacení půjčovného a to vždy na dobu určitou, přesně uvedenou v půjčovní smlouvě.

2. Nájemce je povinen vrátit zapůjčené zboží v dohodnutém termínu, čisté a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, jemuž je věc určena. Nájemce je povinen při vrácení zapůjčeného materiálu předložit "Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb", bez jejího předložení nebude předmět plnění považován za vrácený.

3. V případě, že nájemce nevrátí zapůjčenou věc v dohodnutém termínu, je povinen uhradit, vzhledem k rezervačnímu systému, za každý další započatý den příslušné půjčovné. Nájemce je povinen nahlásit prodloužení předem a to buď osobně nebo telefonicky či písemně! V případě, že nájemce nenahlásí prodloužení předem je povinen uhradit dvojnásobek příslušného půjčovného za každý nenahlášený den.

4. Škody způsobené půjčovně
a) Částečné zničení a znečištění věci
Pokud stav vrácených věcí neodpovídá běžnému opotřebení, je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu.
V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně nevysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 150,- Kč za každý jednotlivý materiál.

b) Úplné zničení (znehodnocení) věci

V případě úplného znehodnocení věci a jejího předložení v půjčovně je nájemce povinen uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty věci nebo její nepoužitelné části. Nájemce není povinen hradit půjčovně škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu půjčené věci. Zničené věci zůstávají v majetku půjčovny.

c) Ztráta a odcizení věci
Ztrátu a/nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací cenu nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil.

d) V případě nevrácení zboží do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Nemá, ale ani nárok ponechat si půjčené zboží. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí pronajímatel neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR.

5. Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci nájemcem. Při vrácení nepoškozené věci nájemce dostane zpět složenou zálohu. Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem.

6. V případě vrácení věci před dohodnutým termínem se peníze za vypůjčení vrací ve výši, kterou pracovník půjčovny vypočítá dle platného ceníku.

7. V případě vypůjčení materiálu po 13:00 neúčtujeme den vypůjčení. V případě vrácení materiálu do 13:00 neúčtujeme den vrácení.

8. Při půjčení bude od nájemce vybrána záloha, která je vratná v plné výši, pokud byl materiál předán pronajímateli bez poškození, čistý a suchý. V opačném případě jistina slouží v plné výši nebo její část na úhradu ztráty, zničení, opravy, čištění nebo prodloužení doby nájmu.

9. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovného  e-outdoors.r.o na webu outdoorhit.cz10. Zapůjčený materiál je možno vracet pouze v sídle společnosti e-outdoors.r.o. v předem dohodnutém termínu
11. Nájemce je povinen používat půjčenou věc pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby věc nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat. Nájemce smí odkládat půjčené věci pouze na místa, kde jsou zabezpečeny proti odcizení (vyhrazené uzamykatelné prostory ubytovací zařízení apod.). Je zakázáno ponechávat půjčené věci bez dohledu na volném prostranství (např. u restauračních zařízení, lanovek apod.) a v prostorách, které nejsou jejich provozovatelem k tomuto účelu výslovně určeny (chodby restauračních a ubytovacích zařízení apod.).

12. Nájemce je při převzetí věcí seznámen s návodem k použití pronajatého materiálu. Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy.

13. Pronajatý materiál může používat pouze odborně vycvičená a kompetentní osoba, nebo osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Před použitím je nájemci doporučeno si ověřit, že pronajatý materiál je kompatibilní s ostatním vybavením nájemce.

14. Vybavení lze rezervovat předem následujícím způsobem:Jak postupovat při objednání zapůjčení

11. Seznamte se s Půjčovním řádem a Smlouvou o zapůjčení

2. U produktu vyberte variantu :Počet dní zapůjčení,

3. Vložte do košíku požadované množství dní,

3. Vyberte dopravu: Osobní vyzvednutí,

4. Vyberte platbu: Převodem.

5. Do poznámky uveďte požadovaný termín a objednávku odešlete.

 

6. Vyčkejte na náš telefonát . Domluvíme rezervaci a osobní vyzvednutí.

Podle naší domluvy Vám zašleme zálohovou fakturu na vratnou kauci a půjčovné.

7. Při převzetí Vám zboží předvedeme , případně nastavíme.

 

15. Nájemce má právo provést storno rezervace. Storno rezervace může provést telefonicky, emailem nebo osobně v sídle firmy e-outdoor s.r.o.

V případě, že Nájemce provede storno:

a)14 a více dní před plánovaným zapůjčením Pronajímatel vrací Nájemci100% kauce

b)4-13 dní před plánovaným zapůjčením Pronajímatel vrací Nájemci 50% kauce

c)méně jak 3 dny před plánovaným zapůjčením Pronajímatel kauci Nájemci nevrací

Pronajímatel vrací kauci Nájemci bankovním převodem

 

16. Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na jiných podmínkách vypůjčení. Tyto změny však musí být uvedeny ve smlouvě, která musí být řádně podepsaná.

17. Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ

Při přepravě hromadnou dopravou nebo při zájezdech odpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu přepravovaných věcí přepravce a je nutno u něj uplatnit nároky okamžitě po zjištění škody. Ve vlastním zájmu si tedy věci překontrolujte již při převzetí po každém ukončení přepravy. Při zjištění ztráty nebo poškození věci si vyžádejte od přepravce písemný doklad o této události.

537 Aktivity ve výškách jako horolezectví, jeskyňářství, via ferrata, slaňování, skialpinismus ad. jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění i smrt. Nájemce nese odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu. Není-li nájemce schopen nést odpovědnost za takové riziko, nesmí používat pronajatý materiál. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu.

e-outdoor s.r.o.
Struhařovská 2942/2
14100 Praha 4, Záběhlice
Česká Republika
IČO: 08465177
DIČ: CZ08465177