Smlouva o zapůjčení

Smlouva o zapůjčení sportovních potřeb

dle ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku I.

 

 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY

 

Pronajímatel :

 

E-outdoor s.r.o

Struhařovská 2942/2

141 00 Praha 4

IČO: 08465177

DIČ: CZ08465177

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 319357

 

 

 

Nájemce:

 

*Jméno, Příjmení:

*Adresa, PSČ:

*Telefon/Mobil:

* povinné údaje

 

 

II. PŘEDMĚT NÁJMU, DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ

 

Půjčeno dne: Datum předpokládaného vrácení: Vráceno dne:

 

 

 

Kauceje vratná v plné výši, pokud byl materiál předán pronajímateli bez poškození, čistý a suchý. V opačném případě jistina slouží v plné výši nebo její část na úhradu ztráty, zničení, opravy, čištění nebo prodloužení doby nájmu.

 

 

 

III. PODMÍNKY NÁJMU A POVINNOSTI NÁJEMCE

 

Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen při vrácení zapůjčeného materiálu předložit "Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb", bez jejího předložení nebude předmět plnění považován za vrácený. Pro případ porušení smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty

 

a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení.

 

b) V případě zničení, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli tržní cenu (výše zálohy není totožná s tržní cenou) nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil.

 

c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně nevysušený, je povinen zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 50,- Kč za každý jednotlivý materiál.

 

d) V případě nevrácení zboží do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele. Nájemce nemá nárok na vrácení zálohy v žádné výši. Nemá, ale ani nárok ponechat si půjčené zboží. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

 

 

 

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 

 

a) Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na jiných podmínkách vypůjčení. Tyto změny však musí být uvedeny ve smlouvě, která musí být řádně podepsaná.

 

b) Nájemce je povinen se seznámit a řídit Půjčovním řádem

 

c) Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny

 

d) Nájemce byl seznámen s návodem k použití pronajatého materiálu. Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. Nájemci je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat dalším osobám a jiným organizacím. Při zjištění takového přestupku si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitého zrušení nájemní smlouvy.

 

e) Odpovědnost za škody: Zjistí-li pronajímatel při vrácení materiálu závady způsobené nedbalostí nebo neodborným zacházením, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad.

 

f) Pronajatý materiál může používat pouze odborně vycvičená a kompetentní osoba, nebo osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Před použitím je nájemci doporučeno si ověřit, že pronajatý materiál je kompatibilní s ostatním vybavením nájemce.http://outdoorhit.demoeshop.eu/admin/

g) Aktivity ve výškách jako horolezectví, jeskyňářství, via ferrata, slaňování, skialpinismus ad. jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění i smrt. Nájemce nese odpovědnost za jakékoliv případné škody, zranění nebo smrt, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu. Není-li nájemce schopen nést odpovědnost za takové riziko, nesmí používat pronajatý materiál. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím pronajatého materiálu.

 

h) Nájemce uděluje pronajímateli souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

e-outdoor s.r.o.
Struhařovská 2942/2
14100 Praha 4, Záběhlice
Česká Republika
IČO: 08465177
DIČ: CZ08465177